Innovationsmarknaden är ingen börs

ur Dagens Industri Torsdag 20 februari 1997

IM-Gruppen är ett riskkapitalbolag, men som sådant är det unikt genom att Innovationsmäklarna tillförsäkrar tillväxtbolagen ett aktivt och långsiktigt stöd, samtidigt som vi genom IM-Marknaden tillför tillväxtbolagen riskvilligt kapital från privatpersoner på ett publikt sätt.

Aapo Sääsk säger i en kritisk debattartikel att Innovationsmarknaden låtsas vare en börs men blivit en sorts riskkapitalbolag. Det är riktigt att IM-Gruppen som helhet verkar som ett riskkapitalbolag.
Saken är den att IM-Marknaden inte får vara och aldrig försökt vara en börs i lagens mening. I stället utövar IM-Gruppen ett engagerat kompanjonskap i lovande tillväxtföretag.

IM Innovationsmarknaden AB ingår, tillsammans med IM Innovationsmäklarna AB och nyligen tillkomna IM Företagsutvecklarna AB, i Innovationsgruppen (IM-Gruppen), som har till syfte att stimulera och stödja tillväxt hos småföretag.

En god kompanjon i ett företag tillför inte bara pengar utan även sin erfarenhet och sitt kontaktnät. Det är ont om personer med dylika resurser och vilja för sådana engagemang. Därför försöker vi organisera kompanjonskap.

IM-Gruppen har varit verksam i snart tre år. Under denna tid har Innovationsmäklarna valt ut och aktivt stött tolv unga lovande tillväxtföretag. IM-Marknadens 9 000 aktieägare har (tillsammans med stora placerare förmedlade av Innovationsmäklarna) satsat 185 miljoner kronor i dessa företag – och i själva IM-Marknaden – genom att teckna aktier i nyemissioner.

Vi har organiserat handel med dessa aktier och redovisar kurser på Innovationslistan, bland annat i Dagens Industri. Det aktuella marknadsvärdet av satsningen är 830 Mkr.

Aapo Sääsk säger att vi utövar “allmakt”. Det inflytande vi har är inte mer än normalt för en kompanjon i minoritetsställning.

Det utövas bland annat genom att Innovationsmäklarna nominerar en ledamot för inval i företagets styrelse. Det är varje styrelseledamots skyldighet att ta tillvara företagets intresse.

Vi försöker inte ta ifrån företagets huvudägare deras röstmajoritet och bestämmandeinflytande i deras företag. Deras samarbete med oss sker i kraft av frivilligt ingångna avtal.

Entreprenörerna i de noterade företagen är alltså ingalunda omyndigförklarade som Aapo Sääsk säger. Inte heller aktieägarna, som ju tecknat sina aktier på eget initiativ och kan sälja dem närhelst de vill.

IM-Gruppens verksamhet är organiserad efter förebild från venture-capital-industrin i USA, som för närvarande anses vara den mest framgångsrika i världen. Men i stället för en venture-capita1-fond har vi privata investerare anslutna som IM-aktieägare.

Aapo Sääsk förutser att Cyvacs misslyckande kommer att följas av flera. Det är riktigt att det ligger en risk i att unga företag som försöker växa får ekonomiska, tekniska eller personliga problem i ledningen. Det ligger så att säga i sakens natur.

I flera fall har hos oss noterade företag tillsammans med Innovationsmäklarna i tid uppmärksammat problemen och i samförstånd kunnat lösa dem genom en rekonstruktion. I Cyvacs fall fanns inte dessa förutsättningar.

Det bör stå klart för alla och envar att de IM-noterade företagen inte är mogna för notering på en riktig börs. Att vi ändock kan bedriva handel med IM-noterade aktier beror på det stöd och den kunskapsöverföring som Innovationsmäklarna ger till företagen. Därmed blir de mer “börsfähiga”.

Att som Aapo Sääsk föreslår låta unga tillväxtbolag – med sina risker och chanser – efter en schablonmässig antagning fritt få disponera pengar från någon börs vore oansvarigt mot såväl investerare som företagarna själva. Det är tveksamt om det skulle accepteras av finansinspektionen.

Ja, vi förmedlar informationen centralt (se sidan 169 på TV4 Text TV). Detta för att ge alla aktieägare rätt information samtidigt och förhindra missbruk av insiderinformation.

IM-Gruppen kan säkert förbättra rutiner och skapa mångsidigare och känsligare metoder i bedömning och hantering av de IM-noterade företagen, nuvarande och tillkommande. Vi uppskattar därför konstruktiv kritik som hjälper oss att finna dessa förbättringar.

Vår ledstjärna är att de IM-noterade tillväxtföretagen ska utvecklas kommersiellt med bibehållen respekt för aktieägarnas pengar.

KRISTER KÄLLSTRÖM
JOHAN AF KLINT